Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Właściciele nieruchomości obowiązani są do uiszczania zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości. Do zapłaty tego podatku zobowiązani są również samoistni posiadacze oraz użytkownicy wieczyści gruntów. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, wówczas obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Osoby fizyczne obowiązane są do składania deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, co oznacza złożenie informacji o posiadanych nieruchomościach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie danego obowiązku podatkowego. Ponadto mają obowiązek odpowiedniego skorygowania deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy nabyliśmy dany lokal. Podatek na dany rok podatkowy określa w decyzji wymiarowej organ gminy i doręcza decyzje podatnikowi. Podatek jest płatny w czterech ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada roku podatkowego. Niezapłacona w terminie rata staje się zaległością podatkową.

[Głosów:1    Średnia:3/5]